Algemene voorwaarden

Gebruiks- Algemene voorwaarden PDMC bvba (Laatste aanpassing april 2017)

Wij danken je voor jouw bezoek aan de websites www.touchofspirit.bewww.informe.be  eigendom van PDMC bvba, hierna de “Websites- Webshop of Sites” genaamd en geregistreerd onder BTWnr BE0659 760 742.
Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden.
Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de toegang tot en het gebruik van de Webshop, het aanmaken van een account, de aankoop van goederen en diensten en het maken van reserveringen of afspraken op basis van het aanbod op de Websites en Webshop van PDMC en haar partners!  Kortom de volledigheid van haar commerciële entiteiten dewelke nu en in de toekomst worden aangebracht.
Wanneer je een account aanmaakt zal uitdrukkelijk worden gevraagd of je kennis hebt genomen van deze voorwaarden. Dewelke je daarmee dan ook bindend aanvaardt bij elk toekomstig bezoek of gebruik van de sites, de goederen en diensten hierop aangeboden.
De Website is een platformwebsite via dewelke de gebruikers (hierna de “Gebruikers”) goederen en diensten kunnen aankopen en al dan niet genieten van bepaalde kortingen, promoties, acties of andere voordelen op goederen of diensten aangeboden door PDMC en haar Partners (hierna de “Partners”).
Indien er Diensten/ Bonnen, vouchers, coupons, en/en/of goederen, en dergelijke aankopen (hierna genoemd de “Diensten/ Bonnen” ) zijn deze in te ruilen bij de deelnemende Partners tegen bepaalde diensten of prestaties zoals aangeboden op de Website.. Sommige diensten of prestaties worden niet door PDMC geleverd maar door de Partners, tegen de voorwaarden bepaald door de Partners. PDMC treedt hierbij enkel op als tussenpersoon voor de Gebruiker en de Partner en dit voor de diensten/prestaties geleverd door de Partners. Betreffende de Diensten/ Bonnen en de En/en/of goederen van de partners, hierbij PDMC treedt ook niet op als adverteerder voor de Partners maar stelt de prestaties/diensten/promoties van de Partners enkel voor ter informatie.
Bij het boeken van een consult / workshop / coaching traject e.d.

Hierbij gelden de volgende afspraken en regels
1. De cursist/klant is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de opleiding / persoonlijke sessie of groep sessies yoga en of andere disciplines / bijeenkomsten / workshops / coaching trajecten en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid.
2. De organisatie en haar vertegenwoordigers (met inbegrip van alle externe en andere lesgevers- begeleiders) zullen derhalve, behoudens opzet of zware fout, nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke eender welke beweerde schade ook.
3. Behoudens andere vermelding is voor deelname aan een opleiding / persoonlijke sessie of groep sessies yoga en of andere disciplines / bijeenkomsten / workshops / coaching trajecten geen speciaal niveau van vooropleiding, psychische of fysieke conditie vereist. De cursist zal, ingeval van twijfel over zijn fysieke of psychische conditie, zelf de eigen arts raadplegen en om advies vragen. De cursist zal de lesgever vooraf schriftelijk verwittigen van elk gemaakt voorbehoud.
4. De organisatie is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.
Aankoop goederen en diensten e.d.
Hierbij gelden de volgende afspraken en regels:
1. Aankoop van Diensten/ Bonnen voor reservaties: De Gebruikers kunnen via de Website Diensten/ Bonnen kopen die via PDMC aangeboden worden. Deze Diensten/ Bonnen kunnen voor hun nominale waarde ingeruild worden tegen diensten/prestaties bij PDMC en haar commerciële entiteiten of de deelnemende Partners en dit al naar gelang de aanbieder. Na aankoop van de Bon kunnen de Gebruikers een concrete afspraak of reservatie maken bij PDMC of bij de Partner. Bij het uitvoeren van de afspraak of reservatie bezorgt de Gebruiker de Bon ter betaling aan de Partner die deze zal verifiëren op de Website en via de verkoopbevestiging die de handelaar ontvangt van PDMC. De Gebruiker dient de Bon dus af te drukken of op een smartphone/tablet aan de Partner voor te leggen.

Betaling en annulering van de geboekte diensten
1. De cursist/klant is bij aanvang dan de cursus, opleiding / persoonlijke sessie of groep sessies yoga en of andere disciplines / bijeenkomsten / workshops / coaching trajecten de volledige deelnamevergoeding verschuldigd tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
2. Bij het tussentijds stopzetten van de cursus, opleiding / persoonlijke sessie of groep sessies yoga en of andere disciplines / bijeenkomsten / workshops / coaching trajecten op eigen initiatief van de cursist/klant, geschiedt in principe geen terugbetaling voor het niet gevolgde deel.
3. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus, opleiding / persoonlijke sessie of groep sessies yoga en of andere disciplines / bijeenkomsten / workshops / coaching trajecten, is 30% van de totale som verschuldigd ten titel van administratiekost. Nadien is het gehele bedrag verschuldigd tenzij het voorziene maximaal aantal deelnemers toch bereikt wordt waarbij dan de voormelde administratiekost in rekening wordt gebracht.
4. Ingeval de cursus, opleiding / persoonlijke sessie of groep sessies yoga en of andere disciplines / bijeenkomsten / workshops / coaching trajecten op de voorziene datum niet kan doorgaan, zal de cursist/klant, gerechtigd zijn om de integrale som terugbetaald te krijgen maar zal bij het behoud van de inschrijving voor een andere datum of cursus, een waardebon van 20% op de cursusprijs worden uitgeschreven.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken te Oostende zijn uitsluitend bevoegd of deze waar de maatschappelijke zetel van PDMC bvba is gevestigd.

Toepasselijkheid en bindende kracht
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, op elke reservatie/afspraak via de Website en of direct wordt uitgevoerd op elke aankoop van Diensten/ Bonnen en/of goederen verricht via de Website.  Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.
Bestellingen tot aankoop van Diensten/ Bonnen en/of goederen via de Website gelden als een bindende verbintenis tot betaling door de Gebruiker van zodra de Gebruiker heeft bevestigd om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en zijn/haar betaling heeft geregistreerd door op de knop “Bestelling met betaalverplichting” te klikken (of een gelijkaardige knop waaruit duidelijk een betaalverplichting blijkt). De bestelling zal vervolgens per email door PDMC bevestigd worden. De bevestigingsemail of het registreren van de Diensten/ Bonnen/Goederen in de account van de Gebruiker zal gelden als bewijs van de bestelling.

De aangeboden faciliteiten gebruiken houdt ook in:
1. Dat PDMC zich het recht voorbehoudt om de toegang voor bezoekers die deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.
2. Het gebruik van de Website en het aanmaken van een account is gratis. Het aankopen van Diensten/ Bonnen en/en/of goederen die kunnen omgeruild worden voor prestaties bij de deelnemende Partners is echter betalend. De betaling kan plaatsvinden door betaling aan PDMC via debetkaart, kredietkaart of overschrijving.
3. Om van de kortingen en voordelen op de Website te genieten en Diensten/ Bonnen en/of goederen aan te kopen (of diensten te reserveren bij de Partners) moet je ouder zijn dan 18 jaar. PDMC behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent.
4. Om van de kortingen en voordelen op de Website te genieten dien je te voldoen aan de voorwaarden die voor elke korting of voordeel op de Website vermeld worden (bijvoorbeeld: er kan bij een voordeel vermeld worden dat het voordeel enkel geldt op voorwaarde dat je met een eigen groep boekt,  een Bon of Cadeaubon koopt en afprint; enz..).
5. De Gebruikers mogen de codes vermeld op de Diensten/ Bonnen en/of goederen slechts ter plaatse op de dag van de afspraak bij de Partner afgeven of vermelden. Indien de Gebruiker de code vermeldt voordat de dienst plaatsvindt (bijvoorbeeld telefonisch bij de reservatie), draagt de Gebruiker zelf het risico indien de code intussen reeds ingevoerd wordt en komt te vervallen (of indien de Partner in tussentijd zijn activiteiten stop zou zetten). Van zodra de Gebruiker de code heeft meegedeeld aan de Partner, wordt verondersteld dat de dienst werd uitgevoerd.
6. Diensten/ Bonnen en/of goederen zijn slechts geldig voor één enkele persoon en kunnen dus niet door twee of meerdere personen gebruikt worden (tenzij anders uitdrukkelijk vermeld). Diensten/ Bonnen voor “duo” aanbiedingen zijn slechts eenmaal geldig voor twee personen die zich op hetzelfde ogenblik bij de Partner aanbieden.
 
7. De Diensten/ Bonnen of En/en/of goederen worden, na betaling door de Gebruiker, ter beschikking gesteld van de Gebruiker in zijn/haar account, en worden ook per email opgestuurd via het email adres dat de Gebruiker heeft opgegeven. Indien Diensten/ Bonnen en/of goederen dienen te worden opgestuurd, zullen alle kosten van transport (en het risico op verlies) enkel door de Gebruiker gedragen worden. Tenzij anders vermeld.
8. De Diensten/ Bonnen en/of goederen mogen niet gekopieerd worden of overgedragen worden tegen betaling.
9. De Diensten/ Bonnen die via de Website aangekocht worden zijn geldig voor de opgegeven termijn. Indien deze niet is gespecifieerd zijn deze geldig twaalf (12) maanden na aankoop, waarna ze komen te vervallen en niet langer inruilbaar zijn voor een prestatie of een terugbetaling. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruikers om de aangekochte Diensten/ Bonnen op redelijke termijn te activeren en op redelijke termijn reservaties en bookingen vast te leggen. Bijvoorbeeld: indien een Gebruiker té kort voor de vervaldag van een Bon een reservatie bij een Partner vastlegt, heeft hij/zij geen zekerheid dat hij/zij kan boeken of de Bon kan inruilen bij de Partner. PDMC raadt aan om zo snel mogelijk na aankoop van de Diensten/ Bonnen een afspraak te maken met de Partners (zo wordt een mogelijke onbeschikbaarheid van de Partner vermeden).
10. Kortingen of promoties aangeboden via de Website zijn niet combineerbaar met andere promoties, kortingen of acties aangeboden door de Partners die deelnemen aan de Website (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de Partner).
11. Voor bepaalde aanbiedingen kunnen deelnamequota gelden. Dit zal duidelijk vermeld worden in het aanbod op de Website. De reservatie kan dan afhangen van bijvoorbeeld minimumquota (onbeschikbaarheid van het aanbod indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt) of maximumquota (onbeschikbaarheid van het aanbod als het maximum aantal deelnemers is bereikt). PDMC zal niet aansprakelijk zijn voor de onbeschikbaarheid van een aanbod omwille van de toepassing van deelnamequota.
12. Bij ontvangst van de Diensten/ Bonnen, dienen de Gebruikers te checken of alle vermelde gegevens op de Diensten/ Bonnen correct zijn (bijv. waarde van de Diensten/ Bonnen persoonsgegevens, enz. In geval van fouten of vergissingen, dienen de Gebruikers PDMC zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (en in ieder geval binnen de maand – zoniet komt de Bon/Cadeaubon te vervallen).
13. Bij het formuleren en publiceren van reviews, commentaren, enz. via de Website, zullen de Gebruikers ervoor zorgen dat zij steeds een waarheidsgetrouwe weergave zullen geven van de werkelijkheid, dat zij steeds de normen van hoffelijkheid en goed fatsoen zullen naleven, dat zij een correct taalgebruik zullen hanteren, dat zij geen anonieme berichten zullen posten (ook geen gebruik van ‘fantasienamen’, ‘alter ego’s’, enz.), en dat zij zich niet schuldig zullen maken aan smaad, laster, eerroof of de beschadiging van reputatie of goede naam. PDMC voert geen actieve controle uit over de geposte berichten maar behoudt zich het recht voor om te reageren op klachten van derden (voorbeeld van Partners die deelnemen aan de Website), en om eventueel berichten te verwijderen. De Gebruikers erkennen dat dit geen censuur uitmaakt. PDMC zal in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor berichten, commentaren of reviews gepost door Gebruikers, Partners of derden op de Website.

 Het aanmaken van een account
1. Om te kunnen genieten van de kortingen en andere voordelen aangeboden door de Partners op onze Website, dien je een account aan te maken door je persoonsgegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.
2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxies en tijdelijke e-mailadressen.
3. Bij de aanmelding dien je je akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy van de Website.
4. PDMC behoudt zich het recht voor om je aanmelding al dan niet te aanvaarden. Je aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen geweigerd worden:
• Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens;
• Je tracht je meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
• Je maakt gebruik van andermans identiteit;
• Je komt één of meerdere in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na;
• PDMC kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
• Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat je aanmelding niet aanvaard kan worden.
5. Zodra het ogenblik dat je aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsemail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van je account.
6. Het paswoord die je ontvangt om toegang te krijgen tot de Website zijn strikt persoonlijk. Je mag deze niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen. Als de Gebruiker vermoedt dat er fraude gepleegd wordt via zijn/haar account (bijvoorbeeld: iemand maakt onterecht gebruik van de account), dan moet de Gebruiker onmiddellijk contact opnemen met PDMC. PDMC zal dan een nieuw paswoord instellen en kan alle maatregelen nemen die PDMC noodzakelijk acht om de fraude te bestrijden.
7. PDMC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van Diensten/ Bonnen en/of goederen indien de Gebruiker verkeerde persoonsgegevens heeft ingevuld (bijvoorbeeld: een verkeerd email adres). PDMC kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld indien de Gebruiker tijdelijk of blijvend geen toegang heeft tot zijn/haar emails.

PDMC in relatie met jou en met de Partners op de website
1. De Website doet dienst als een platformwebsite via dewelke PDMC en/of haar Partners bepaalde goederen en diensten aanbieden dewelke al dan niet onderhevig zijn of in aanmerking komen voor kortingen, promoties, acties of andere voordelen.
2. Dit is een aanbieding aan de Gebruikers via dewelke hij/zij Diensten/ Bonnen en/of goederen bij en/of via PDMC kunnen aankopen die zij daarna kunnen inruilen tegen diensten/prestaties of goederen bij of van de deelnemende Partners.
PDMC treedt t.o.v. de diensten en goederen van de  Partners steeds en alleen op als tussenpersoon voor de Gebruiker en de Partner en dit voor alle diensten/prestaties geleverd door de Partners. De diensten of prestaties zelf worden niet altijd door PDMC geleverd maar door de Partners, tegen de voorwaarden bepaald door de Partners. PDMC treedt ook niet op als adverteerder voor de Partners en stelt de prestaties/diensten/promoties van de Partners enkel voor ter informatie.
De webshops die je bezoekt via de Website en de goederen die je er koopt, behoren toe aan PDMC of de Partners die deze webshops uitbaten. 
PDMC screent terdege de partners en probeert steeds een correcte samenwerking aan te bieden. Doch raadt PDMC je aan om je als goede en voorzichtige consument te gedragen door het aanbod van de Partners aandacht te lezen vooraleer over te gaan tot een aankoop.
Onze aansprakelijkheid
PDMC besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhavig aan wijzigingen en word je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. PDMC is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud, noch voor schade ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website (bijvoorbeeld i.v.m. kortingen, aanbiedingen, voordelen, prijzen, kwaliteit, beschikbaarheid, enz.). PDMC draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden goederen of diensten.
PDMC benadrukt dat zij voor de Partners slechts een tussenpersoon is die een platform aanbiedt voor deze Partners. PDMC is niet de auteur van hun aanbod op de Website.
PDMC geeft je geen garanties m.b.t. de inhoud van het aanbod van de Partners of de dienstverlening van de Partners.  PDMC wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de inhoud van het aanbod van de Partners als die niet correct zou blijken te zijn of als die in strijd zou blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en/of de goede zeden. Als je de aanwezigheid van dergelijke inhoud vaststelt, dien je PDMC hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, zodat PDMC waar mogelijk de gepaste maatregelen kan nemen.  Uitsluitend de Partner is aansprakelijk voor de inhoud van zijn of haar aanbod op de Website.
PDMC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aangeboden goederen en/of diensten, de aankoop- of leveringsvoorwaarden hiervan of de kwaliteit van de dienstverlening, noch voor de verkoopsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacy policy van de Partners of enig ander aspect van de transactie tussen jou en de Partner. PDMC is evenmin aansprakelijk voor gebeurlijke inbreuken die Partners zouden kunnen maken op de rechten van derden via de Website.
Beschrijvingen van promoties of aanbiedingen kunnen gewijzigd worden vóór de Gebruiker een bestelling plaatst (maar niet daarna).
PDMC wijst bovendien alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de dienstverlening van de Partners. Zo is PDMC niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van overeenkomsten die te wijten zijn aan nalatigheid of fouten van de Partner.
PDMC verleent geen garanties m.b.t. en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit, kwantiteit, zekerheid of conformiteit van goederen of diensten die via de Website bij een Partner worden gekocht of gehuurd (bijvoorbeeld indien aangeboden diensten of producten niet zouden overeenstemmen met de afbeeldingen of foto’s op de PDMC Website).
Foto’s, afbeeldingen en andere illustraties op de Website worden uitsluitend ter illustratie gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de realiteit van de aanbieding. Dergelijke foto’s, afbeeldingen en andere illustraties zijn in ieder geval niet bindend
PDMC is niet verantwoordelijk als een Partner een aangekondigde korting niet toekent, of als een Partner een bon gekocht via de Website weigert te aanvaarden, of als een code op een bon reeds gebruikt blijkt (en dus niet langer geldig is), of als een Partner zich vergist heeft in de aangekondigde korting of het aangekondigde voordeel.
Elke Partner waarmee PDMC samenwerkt is steeds en volledig op de hoogte van de algemene voorwaarden en dient hier ook aan te voldoen. Doch kan PDMC niet verantwoordelijk worden gesteld voor het al dan niet naleven van deze. Stellen we echter vast dat er zware en herhaaldelijke inbreuken zijn zal er gepast actie worden ondernomen om de  partner eventueel of als dusdanig niet meer aan te bieden.
PDMC komt niet tussenbeide en is geen partij in de verhouding tussen jou (de Gebruiker) en de Partners en zal bijgevolg niet aansprakelijk zijn voor eventuele geschillen tussen jou en de Partners.
Hoewel PDMC alles in het werk zal stellen om de juiste Partners aan te trekken zal dit steeds na screening en ter goedertrouw gebeuren. Mochten er zich toch geschillen voordoen zal PDMC bijvoorbeeld niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn als:
• de Partner zijn of haar  verplichtingen ten opzichte van jou niet uitvoert;
• de Partner de door hem of haar voorgestelde verkoopsvoorwaarden wijzigt of niet respecteert;
• de Partner de aanbieding, na aanvaarding ervan door de gebruiker, intrekt, ongeacht of deze intrekking afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;
• de prijs van de aanbieding na de aanvaarding door de gebruiker van deze aanbieding stijgt, ongeacht of deze prijsstijging afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;
• de verkooppraktijken van de Partner op één of andere wijze misleidend zouden zijn of een inbreuk zou vormen op Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht “Marktpraktijken en Consumentenbescherming”;
• de Partner een inbreuk zou plegen op enige andere geldende wetten of voorschriften of op jouw rechten of belangen of die van derden;
• ...
 Als je klachten hebt omtrent één van bovenstaande punten (of om het even welke andere klacht), dien je rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende Partner.
In ieder geval zal de aansprakelijkheid van PDMC voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de order, meer bepaald het deel van de order waarop de schade en de verantwoordelijkheid van PDMC betrekking op heeft. De aansprakelijkheid van PDMC zal ook steeds beperkt zijn tot het bedrag dat PDMC zelf van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt. PDMC zal in ieder geval nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, incidentele schade, gederfde winst, verlies van inkomsten, gemiste besparingen, gemiste voordelen, verlies van goodwill of reputatie, en schade door bedrijfsstagnatie.
PDMC zorgt voor de nodige beveiligingssystemen via haar externe partners ivm website bouw en betalingsfaciliteiten. om de Website, haar informaticasysteem, haar databanken en de gegevens van de gebruikers van de Website te beschermen. PDMC zorgt onder meer voor met correcte en erkende bedrijven samen te werken om zo regelmatig aanpassingen aan antivirus en beveiligingen up to date te laten houden. PDMC heeft in dit kader een inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. Tenzij in geval van kwade trouw of grove nalatigheid,  zal PDMC (en met haar verbonden ondernemingen en personen) niet aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, gederfde winst, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Website of van het informaticasysteem of telecomsysteem van de Website (inclusief m.b.t. gegevens van gebruikers, en inclusief m.b.t. virussen die via de Website zouden verspreid worden).
PDMC stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. PDMC garandeert in dit kader een beschikbaarheid van minstens 97% op jaarbasis. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan PDMC echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zal PDMC alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. PDMC zal niet aansprakelijk zijn indien een bepaald aanbod door technische storingen of onderhoudswerken tijdelijk niet beschikbaar is.
De websites en webshops (inbegrepen de webpagina’s  van de Partners op de Website) waarnaar PDMC linkt, worden niet door PDMC beheerd, gehost of onderhouden. PDMC is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.
De informatie op de Website kan in geen geval beschouwd worden als advies op medisch, mentaal, fysisch, financieel vlak, op vlak van beleggingen, op vlak van personeel beheer, of op welk vlak dan ook. Alle informatie op de Website is steeds slechts informatief. 
De Gebruikers van de Website zijn zelf verantwoordelijk om de Website als een goede huisvader te gebruiken. De gebruikers van de Website zijn ook verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, modem, internettoegang, telefoonlijn, enz.
De Gebruikers zullen zelf verantwoordelijk zijn in geval van verlies, diefstal of vernietiging van Diensten/ Bonnen en/of goederen, codes, en dergelijke. PDMC kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.
Intellectuele eigendom
PDMC is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de door haar aangeboden diensten tenzij deze de diensten van een partner betreft. Als gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.
 Overmacht
In geval van overmacht is PDMC niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Partner, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
Herroepingsrecht en uitzonderingen op het herroepingsrecht
Als je Diensten/ Bonnen en/of goederen bij ons koopt, heb je gedurende 8 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de Diensten/ Bonnen of en/of goederen niet wil houden.  Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar team@touchofspirit.be of naar PDMC bvba R. Mouchottestraat 8 / 304 8430 Middelkerke. ’ Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
Wij zullen de Diensten/ Bonnen en/of goederen dan annuleren. Indien zou blijken dat de Diensten/ Bonnen en/of goederen reeds gebruikt zijn, geopend en dit geheel of gedeeltelijk, zowel voor goederen, prestaties of diensten van PDMC en/of bij de Partners, of dat de codes op de Diensten/ Bonnen en/of goederen op één of andere manier reeds geactiveerd werden in het systeem, heb je geen recht meer op terugbetaling. Elke aanvraag tot herroeping houdt automatisch in dat de Gebruiker onherroepelijk afziet van zijn/haar  gebruik van de Bon/Cadeaubon.
Binnen de 8 dagen, nadat we je beslissing tot herroeping hebben ontvangen, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug voor de diensten, of voor de goederen voor zoverre de in ongebruikte, ongeopende, onvervuilde staat terug worden bezorgd. Elke terugzend kost is voor de gebruiker. 
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier enkel invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Terugzendadres: PDMC bvba R. Mouchottestraat 8 / 304 – 8430 Middelkerke
team@touchofspirit.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  - Naam/Namen consument(en)
  - Adres consument(en)
  - Handtekening van consument(en)
    (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  - Datum
  - Bedrag
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

De wet (artikel VI.53 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht “Marktpraktijken en Consumentenbescherming”) voorziet dat je geen recht hebt om goederen terug te sturen of diensten te annuleren als het gaat om:
diensten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
• de terbeschikkingstelling van accommodatie, vervoer, auto-verhuurdiensten, catering, en diensten met betrekking tot vrijetijdsbestedingen (zoals logies, hotels, b&b, restaurant-bezoeken, optredens, wedstrijden, spektakels, enz.) als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
• goederen die volgens jouw richtlijnen speciaal gemaakt zijn of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
• goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
• goederen die om gezondheidsredenen of hygiëneredenen niet kunnen worden teruggezonden eens geopend of eens het zegel verbroken (bijv. cosmetica);
•  CD’s, DVD’s, MP’s, ringtones, games en computerprogramma’s waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
• dagbladen, tijdschriften en magazines;
• diensten voor weddenschappen en loterijen;
• enzovoort.
In alle bovenstaande gevallen wordt het herroepingsrecht bij deze Overeenkomst automatisch uitgeschakeld. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij in dergelijke gevallen geen beroep zal kunnen doen op een herroepingsrecht.
Algemene bepalingen / Aanpassingen
PDMC behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt de nieuwe versie beschikbaar gesteld op de Website en zal deze nieuwe versie van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.  De eventuele nietigheid van een clausule in deze Gebruiksvoorwaarden zal niet tot gevolg hebben dat de overige clausules nietig zijn (deze zullen onverkort van kracht blijven).
Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze Overeenkomst wordt beheerd door het Belgisch recht. Geschillen m.b.t. deze Overeenkomst zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Oostende (betwistingen die vallen onder de bevoegdheid van de vrederechter zullen exclusief gebracht worden voor de vrederechter van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van PDMC is gevestigd).

Overdracht
PDMC heeft het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven aan derde partijen, met dien verstande dat dit de voorwaarden van de Overeenkomst voor het overige niet wijzigt.
Aanvaarding
Door de Website te bezoeken, bestellingen te plaatsen en een account aan te maken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
Contact
Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden kan u contact opnemen met PDMC bvba R. Mouchottestraat 8 / 304 8430 Middelkerke – 0475 36 98 26 – team@touchofspirit.be/
Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden of per email via het email adres hierboven vermeld.
Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de  FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelingen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link:
http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Unie via deze link:
http://ec.europa.eu/odr